Ustawa – Prawo Spółdzielcze
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych
Statut Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie
Regulamin Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin Komisji problemowych Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin Rad Osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
Regulamin określający zasady funkcjonowania handlu i usług na targowisku przy ul Wileńskiej 21 w Lublinie
Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zasady rozliczania kosztów energii elektr. dla zespołów garażowych wyposażonych w liczniki zbiorcze
Reg. uzupełniania wkładów budowlanych i mieszkaniowych z tyt. poniesionych nakładów na modernizację
Regulamin organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin gospodarki finansowej w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin funduszu remontowego w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin najmu lokali w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin zasiedlania mieszkań oraz rozliczania zaliczki na wkład mieszkaniowy w Domu Seniora Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw
Regulamin używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców
Regulamin przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali i zamiany mieszkań
Regulamin budowy, finansowania i ustanawiania praw do lokali w zadaniu inwestycyjnym Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. P. Wołodyjowskiego w Lublinie
Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin rozliczania opłat za energię cieplną zużytą na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody (Uwaga ! Obowiązuje od początku okresu rozliczeniowego: dla c.o. od 1 lipca 2022 r., dla c.w. od 1 września 2022 r.)
Regulamin Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej