Klauzula informacyjna administratora danych – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016.119. 1) – RODO, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności poprzez:
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia objętego monitoringiem wizyjnym,
  • pomoc w ustaleni sprawcy czynu zabronionego lub wyrządzonej szkody oraz ustalenie istotnych okoliczności ewentualnych zdarzeń zarejestrowanych i utrwalonych w systemie monitoringu,
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi konsekwencją zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom, jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 5. O ile dane zapisane w systemie monitoringu nie będą dowodami w ramach toczących się postępowań przed sądami powszechnymi lub przed organami ścigania mającymi za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, przy czym czas ten może być skrócony z uwagi na  automatyczne usuwanie danych poprzez nadpisanie zarejestrowanego obrazu.
 6. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.
 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Uzyskanie zgody na zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku w systemie monitoringu nie jest konieczne w sytuacji wejścia na teren objęty monitoringiem w związku z czym podanie danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku jest obligatoryjne.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pozyskanych danych Spółdzielnia wdrożyła procedury opisane w Polityce ochrony danych, które chronią przed nieuprawnionym przetwarzaniem.