Klauzula informacyjna administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego zarządzania
  i administrowania nieruchomościami znajdującymi się w zasobach LSM oraz wypełniania obowiązków ustawowych nałożonych
  w szczególności przez przepisy:
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny,
  • Statutu Spółdzielni.
  Spółdzielnia może również przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i a) RODO w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami i osobami trzecimi lub w oparciu o udzieloną zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.
 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W zależności od celu przetwarzania podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne, w sytuacji udzielenia zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pozyskanych danych Spółdzielnia wdrożyła procedury opisane w Polityce ochrony danych, które chronią przed nieuprawnionym przetwarzaniem.