Informujemy, że w zapisie § 35 ust. 1 projektu zmian statutu Spółdzielni zaistniała pomyłka  wynikająca z winy drukarni , w związku z czym zapis tego ustępu został omyłkowo skrócony do następującej treści „Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 24 członków.” Prawidłowy zapis brzmi „Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 24 członków wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisem art. 8 2 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz.845) kadencja Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata, co tym samym powoduje, iż brak tego zapisu w treści statutu nie skutkuje wydłużeniem kadencji tego organu.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.