ZAMAWIAJĄCY

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rzeckiego 21
20-637 Lublin
Tel. 81 525-14-18

www.spoldzielnialsm.pl

e-mail:
info@spoldzielnialsm.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót modernizacyjno-remontowych, związanych z realizacją projektu: „Zwiększenie dostępności budynków mieszkalnych w Osiedlu Piastowskim dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.” Zakres robót wynika z Audytu dostępności budynków, dostępnego w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Zlecany zakres robót dotyczy branż: ogólnobudowlanej, drogowej, elektrycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i opisanej kopercie w terminie do 24.01.2022 do godz. 1200.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.01.2022 o godz. 1300.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą po zakończeniu przetargu.

MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szczegółowe Warunki Zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia na adres e-mail: dzial.techniczny@spoldzielnialsm.pl

W zamówieniu należy podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail na który należy przesłać szczegółowe warunki zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem organizowania przetargów na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne oraz inne w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Z regulaminem można się zapoznać na stronie internetowej Zamawiającego. Każdy z Oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed złożeniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
  3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych obejmujących komplet robót w jednym budynku lub cały zakres robót z jednej branży we wszystkich budynkach. Nie dopuszcza się składania ofert zamiennych.
  4. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar A” oraz Pożyczką z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach umowy zawartej z BGK na powierzenie i zarządzanie środkami funduszu Pożyczkowego w ramach Funduszu Dostępności.
  5. Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 081 533 69 60.