Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH – INSPEKTOR NADZORU

Miejsce pracy: Lublin

Podstawowe obowiązki:

 • Przygotowywanie i prowadzenie przetargów na roboty remontowo – budowlane,
 • Przygotowywanie zgłoszeń i wniosków o pozwolenie na budowę,
 • Przygotowywanie wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin,
 • Sporządzanie umów na roboty remontowo – budowlane,
 • Sporządzanie planów i sprawozdań z realizacji robót remontowych w Spółdzielni,
 • Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów na roboty remontowo – budowlane.

Wymagania:

 • Wykształcenie  wyższe  (Budownictwo ogólne),
 • Doświadczenie zawodowe w branży min. 2 lata,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Znajomość kosztorysowania (Norma Pro),
 • Znajomość Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jego podstawie, przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania i chcesz się rozwijać zawodowo wyślij do nas CV na adres e-mail:

Informujemy, iż odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.

 Klauzula informacyjna administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o przepisy art. 221 kodeksu pracy, jak również na podstawie lit. f) i a) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych i przeprowadzenia rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji kandydatów do pracy w oparciu o uzyskaną zgodę na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w ww. artykule
 4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty, które wskażą ewentualną podstawę prawną i interes prawny udostępnienia danych.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od momentu złożenia CV.
 8. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.
 9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych określonych w art. 22 1 kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.