VI Kongres Spółdzielczości , Warszawa, 12-13 grudzień 2016 r.

W dniach 12-13 grudnia 2016 r., w Warszawie,  miał miejsce VI Kongres Spółdzielczości, zwoływany przez Krajową Radę Spółdzielczą raz na cztery lata. Zadaniem  Kongresu jest dokonanie oceny aktualnego stanu spółdzielczości w Polsce oraz nakreślenie kierunków i możliwości rozwoju na przyszłość. Na Kongres, z całej Polski, przybyło 531 delegatów reprezentujących 15 branż spółdzielczych. Delegatem Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej był prezes Spółdzielni, pan Jan Gąbka. W obradach Kongresu uczestniczyli ponadto zaproszeni goście: prezydent Coperatives Europe, pan Dirk Lehnhoff, przedstawiciel Rządu RP, pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  oraz członkowie Parlamentu RP. Obradom przyświecało, ze wszech miar wymowne, motto: „Spółdzielczość dowartościowuje człowieka chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej”, cytat z wypowiedzi Jana Pawła II.

Podczas oficjalnego otwarcia Kongresu, przewodniczący ZO KRS, pan Jerzy Jankowski zaznaczył, że obrady Kongresu odbywają się w roku szczególnie ważnym dla spółdzielców. W 2016 r. obchodzony był bowiem jubileusz 200-lecia spółdzielczości na ziemiach polskich. Słowa podziękowania złożył Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie, za objęcie tego wydarzenia osobistym patronatem.
W trakcie okazjonalnych wystąpień i podczas dyskusji wiele mówiło się o powrocie do tradycji, na temat ugruntowania zasad i idei spółdzielczych, o roli i przywróceniu należnego miejsca spółdzielczości w rozwoju społeczno – gospodarczym kraju, a wreszcie o przyszłości polskiej spółdzielczości i roli jaką w tym zakresie powinny spełnić jej organizacje, jak KRS i Związki Rewizyjne. Aby mogła dalej rozwijać się potrzebna jest konkretna wiedza na jej temat. Dlatego tak ważnym wydaje się, co szczególnie podkreślali uczestnicy Kongresu, kształtowanie tej świadomości w społeczeństwie poprzez, ogólnie pojętą, edukację. Zabierając głos, pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podkreślił, że Rząd RP ma świadomość tego jak ważną rolę w sferze społecznej i gospodarczej odgrywa spółdzielczość, czego dowodem jest podjęty dialog dotyczący udziału spółdzielczości mieszkaniowej w Rządowym Programie Mieszkaniowym, czy przywrócenie spółdzielczego prawa do lokalu z opcją wykupu na własność. Służyć temu będzie zainicjowana nowelizacja ustaw spółdzielczych.
Zgromadzeni na Kongresie delegaci wybrali nowy skład członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
Kongres był również okazją do wyróżnień i podziękowań za pracę na rzecz rozwoju spółdzielni i za kreowanie zasad i idei spółdzielczych. Z przyjemnością przekazujemy informację, że prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Jan Gąbka, został uhonorowany nagrodą spółdzielczą  „Oskar Spółdzielczości 2016”.
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2017 r. wybrało Prezydium ZO KRS z przewodniczącym Jerzym Jankowskim
i Zarząd KRS, którego prezesem został, pan Mieczysław Grodzki reprezentujący spółdzielcze banki.