ZAMAWIAJĄCY

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rzeckiego 21
20-637 Lublin
Tel. 81 525-14-18

www.spoldzielnialsm.pl

e-mail:
info@spoldzielnialsm.pl
dzial.techniczny@spoldzielnialsm.pl

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowo-chodnikowych polegających na:

 • wymianie nawierzchni na kostkę brukową o pow. 160 m2 w rejonie budynku B. Śmiałego 8,
 • wymianie nawierzchni na kostkę brukową o pow. 90 m2 – plac pod wiatę przy budynku Nadbystrzycka 101,
 • wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową o pow. 529 m2 ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 140 m wzdłuż budynków Irydiona 2,4,6,8,10,
 • wymianie nawierzchni istniejącej na nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 380 m2 w ciągu pieszym przy budynku Pana Balcera 8 od strony zachodniej,
 • izolacji pionowa ściany fundamentowej 35 m2 oraz przełożenie kostki brukowej 75 m2 przy budynku Jana Sawy 5 segment C
 • wymianie nawierzchni z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 305 m2 i obrzeży, targ przy ul. Wileńskiej,
 • przełożenie nawierzchni z trylinki z remontem podbudowy o pow. ok. 150 m2 wraz z przygotowaniem nawierzchni pod kontenery na odpady o pow. ok. 20 m2 przy budynku
  Chrobrego 24.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i opisanej kopercie w terminie do 29.03.2021 do godz. 1400.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2021 o godz. 900.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą po zakończeniu przetargu.

MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szczegółowe Warunki Zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia na adres e-mail:  dzial.techniczny@spoldzielnialsm.pl

W zamówieniu należy podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail na który należy przesłać SWZ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem organizowania przetargów na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne oraz inne w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Z regulaminem można się zapoznać na stronie internetowej Zamawiającego. Każdy z Oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed złożeniem oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.