ZAMAWIAJĄCY

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Rzeckiego 21
20-637 Lublin
Tel. 81 525-14-18

www.spoldzielnialsm.pl

e-mail:
info@spoldzielnialsm.pl
dzial.techniczny@spoldzielnialsm.pl

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Wileńskiej 11.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i opisanej kopercie w terminie do 14.06.2021 do godz. 1200.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.06.2021 o godz. 1000.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą po zakończeniu przetargu.

MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szczegółowe Warunki Zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia na adres e-mail: dzial.techniczny@spoldzielnialsm.pl

W zamówieniu należy podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail na który należy przesłać SWZ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem organizowania przetargów na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne oraz inne w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Z regulaminem można się zapoznać na stronie internetowej Zamawiającego. Każdy z Oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed złożeniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.