UWAGA !!!

Wprowadzono poprawki do kosztorysów:

  1. ul. T.Zana 13 w Lublinie,
  2. ul. Z. Krasińskiego 3 w Lublinie.

 

ZAMAWIAJĄCY
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Rzeckiego 21
20-637 Lublin
Tel. 81 525-14-18
www.spoldzielnialsm.pl
e-mail:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2024 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i opisanej kopercie w terminie do 29.01.2024 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.01.2024 (wtorek) o godz. 1100.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY
Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą po zakończeniu przetargu.

MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Szczegółowe Warunki Zamówienia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia na adres e-mail:              
W zamówieniu należy podać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail na który należy przesłać szczegółowe warunki zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” z dnia 28 stycznia 2021 r.  Z regulaminem można się zapoznać na stronie internetowej Zamawiającego. Każdy z Oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed złożeniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
  3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne budynki. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 81 528-07-42.

Aktualne pliki do przetargu