Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021
Prezesa Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 15 marca 2021 r.

 

Prezes Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza konkurs na  stanowisko
 Dyrektora Domu Kultury LSMPełnomocnika ds. kultury
i działalności społeczno-wychowawczej

 

Miejsce pracy: Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a w Lublinie.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

 1. Kandydaci ubiegający się o to stanowisko winni spełnić następujące kryteria:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  3. Wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek związany z kulturą);
  4. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych, zdolności menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem nie mniejszym niż 15 osób;
  5. Co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury lub roczna współpraca z instytucją kultury (dopuszczalna współpraca realizowana na podstawie umów cywilno-prawnych innych niż umowa o  pracę);
  6. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
  7. Niekaralność.
 1. Dodatkowymi atutami kandydata będą:
  1. Znajomość języków obcych (np. angielski, francuski, niemiecki) na poziomie komunikatywnym;
  2. Znajomość aktów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo prasowe;
  3. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń kulturalnych i/lub przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;
  4. Znajomość specyfiki lokalnego środowiska, na obszarze którego funkcjonuje Dom Kultury;
  5. Doświadczenie w pracy z różnymi grupami odbiorców;
  6. Znajomość metod zarządzania, w tym planowania strategicznego oraz samodzielnego  podejmowania decyzji, również pod presją czasu;
  7. Znajomość wykorzystania mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii w działalności kulturalnej oraz gotowość do wystąpień publicznych.
 1. Ogólny zakres zadań na tym stanowisku:
  1. Ustalanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej oraz planów finansowych;
  2. Kreowanie i kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Spółdzielni poprzez organizowanie różnorodnych form działalności i edukacji kulturalnej;
  3. Zarządzanie mieniem instytucji i dbanie o prawidłową gospodarkę finansową;
  4. Współpraca w sferze kultury z lokalną społecznością, środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, a także na forum miejskim, krajowym i międzynarodowym;
  5. Działanie na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Domu Kultury LSM i promocji jego działalności;
  6. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe;
  7. Reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
  8. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności w Domu Kultury.

Od kandydata szczególnie oczekujemy:

Zgłoszenie zawierające list motywacyjny, CV, zaświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów konkursu wraz z podpisanym oświadczeniem następującej treści:

należy składać w godzinach pracy Spółdzielni w sekretariacie Zarządu ul. I. Rzeckiego 21 w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury LSM –  Pełnomocnika ds. kultury i  działalności społeczno-wychowawczej”- Nie otwierać do dnia 16 kwietnia 2021 roku.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w  Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 1418, fax :  81 524  32  23, e-mail: .
 2. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury LSM – Pełnomocnika ds. kultury i  działalności społeczno-wychowawczej na podstawie § 12 ust. 3  oraz ust. 5 pkt. 6 Regulaminu Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 3. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 4. Dane będą przechowywane przez okres archiwizacji.
 5. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000  r. i innych przepisów szczególnych.
 8. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest  brak możliwości realizacji przez Administratora danych zadań ustawowych i statutowych.

 

PREZES ZARZĄDU
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Andrzej Mazurek

 

Zarządzenie Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 6/2021