W listopadzie 2014 roku odbędą się wybory do wszystkich organów samorządu terytorialnego. Z mocy prawa samorząd terytorialny tworzy wspólnoty samorządowe, które określają samodzielnie strategię rozwoju swojego obszaru i warunki zmierzające do podnoszenia poziomu życia swoich mieszkańców.
Nasze spółdzielnie funkcjonują na poziomie lokalnym, stąd też kluczowe znaczenie dla ich trwania i rozwoju ma uwzględnienie roli i znaczenia spółdzielczości w programach rozwoju lokalnych środowisk formowanych przez samorząd terytorialny.

Zgodnie z zasadą troski o społeczność lokalną, spółdzielnie, zarówno jako podmioty gospodarcze, jak i jako organizacje społeczne, pracują na rzecz rozwoju danej społeczności. Uwzględnienie zasady troski o społeczność lokalną (ujętej w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółdzielczych zatwierdzonym w dniu 22 listopada 2008 roku przez IV Kongres Spółdzielczości) w ramach realizacji lokalnych polityk przez organy samorządu terytorialnego niewątpliwie wymaga zaangażowania przedstawicieli ruchu spółdzielczego oraz organizacji spółdzielczych w zbliżające się wybory samorządowe.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej apeluje o:

– przeprowadzenie rzetelnej oceny dotychczasowej współpracy podmiotów spółdzielczych z organami samorządu terytorialnego i wpływu dotychczasowych decyzji organów samorządu terytorialnego na aktualny stan lokalnej gospodarki spółdzielczej. Wnioski z tej oceny będą stanowić wiarygodny materiał dla ustalenia rzeczywistej współpracy pomiędzy organami samorządu terytorialnego a organizacjami spółdzielczymi oraz będą stanowić podstawę udzielenia poparcia przez lokalnych przedstawicieli ruchu spółdzielczego konkretnym listom wyborczym lub konkretnym kandydatom;

– pełną spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym w zakresie czynnego korzystania z praw wyborczych przez członków, pracowników, działaczy spółdzielczych i ich rodzin w wyborach samorządowych;

– oddanie głosów na kandydatów dysponujących dorobkiem z zakresu ruchu spółdzielczego, wywodzących się z ruchu spółdzielczego, wspierających ruch spółdzielczych i deklarujących dalsze wsparcie dla trwania i rozwoju lokalnych organizacji spółdzielczych.

Osiągnięcie powyższych celów, zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, będzie możliwe poprzez podjęcie następujących działań:

• zawieranie międzyspółdzielczych porozumień wyborczych dla organizowania poparcia dla kandydatów przyjaznych dla rozwoju spółdzielczych form aktywności ludzi;

• promowanie w wyborach samorządowych kandydatów wywodzących się z lokalnego ruchu spółdzielczego oraz dysponujących dorobkiem w zakresie działalności na rzecz spółdzielczości lokalnej;

• podejmowanie merytorycznej współpracy przedwyborczej z komitetami wyborczymi, strukturami samorządowymi i zawodowymi w zakresie konstrukcji programów wyborczych odwołujących się do promowania zasad i wartości spółdzielczych utrwalonych w ramach polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego;

• wykorzystanie bazy organizacyjnej i technicznej organizacji spółdzielczych dla wsparcia kampanii wyborczych kandydatów związanych z ruchem spółdzielczym i wspierających jego rozwój.

Spółdzielnie stanowią niezwykle istotny element gospodarki, co jest widoczne szczególnie na rynkach lokalnych. Sprzyjają one konsolidacji kapitału w rękach lokalnych społeczności i wspólnot samorządowych. W tych warunkach zaangażowanie przedstawicieli ruchu spółdzielczego i organizacji spółdzielni w zbliżających się wyborach samorządowych przyczyni się do zniwelowania zarówno typowego dla kapitalizmu, ustawicznego osłabiania spółdzielczości na rzecz silniejszych kapitałowo struktur transnarodowych, jak i dehumanizacji gospodarki.

Ewentualne uzyskanie wystarczającego poparcia wyborczego przez kandydatów wyłonionych i wspieranych przez spółdzielców przyczyni się niewątpliwie do wsparcia przez samorząd działań na rzecz rozwoju wspólnotowych form aktywności ludzi. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wyraża przekonanie, że przedwyborcza konsolidacja spółdzielców wokół realizacji działań zawartych w niniejszym apelu, pozytywnie wpłynie na pogłębienie wzajemnej współpracy międzyspółdzielczej, pozwoli wyłonić do struktur samorządowych osoby wspierające ruch spółdzielczy, a tym samym umożliwi ukierunkowanie samorządowych polityk na sprawy spółdzielczości lokalnej i stanowić będzie okazję do utrwalenia w opinii publicznej pozytywnego wizerunku ruchu spółdzielczego i jego zaangażowanych społecznie przedstawicieli.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej